CRY Superstar

Manu Gopal

Saumya Soni

Arya Ganjikunta

Deepansh Saxena

Stuti Vishwanathan

Mihir Mishra

Prarthana Mishra

Shreya Sunkari

Arushi Munshi

Ayush Das

Amod Vidhani

Namah Daga

Aishi Sharma

Jiya Latawa

Laasya Nadiminti

Srushti Gubbi

Devanshi Verma

Janhavi Barpande

Shivali Pathak