CRY Superstar

Neha Khanna

Pooja Mistry

Mita Shah

Alpa Malhotra

Rafeeq Abdul

Yash Patel

Vivek Arya

Udayan Shah

Pratira Zadoo

Piyush Somani

Abhai Chaudhary

Sitaram Murthy Yellapantula

Nitesh Sunku

Charul Saxena

Imran Masud

Asha Sasikumar

Kanhaiya Maheshwary

Rushil Vishwanathan

Pallavi Joshi

Roshni Nair

Mandeep Kaur

Minal Guhe

Anusha Maramraju Venkata

Kaberi Banerjee

Ritika Ravichandra

Siddharth Philar

Reshma Boppana

Shweta Javere Potnis

Steven Jacob

Vishal Pandey

Satyajit Upasani

Umesh Tambi

Samyuktha Kashinath

Rakesh Arun

Riddhi Shikha

Manju Mishra