CRY Superstar

Diya Ramkumar

Surekha Gajre

Nived Panicker

Hridya Ganisetti

Pratik Shah

Tanushree Duggirala

Manu Gopal

Jiya Jaishankar

Shivali Pathak

Tristha Bharadwaj

Srushti Gubbi

Varsha Shewale Gajre

Anika Prasad

Diya Modi

Aman Mahajan

Laya Nair

Jiya Jaishankar

Krisha Malempati

Amod Vidhani

Pari Dhawan

Divisha Arora

Deepa Raman